The moon's reflected on the river a few feet away,
jiāng yuè qù rén zhǐ shù chǐ
A lantern shines in the night near the third watch.
fēng dēng zhào yè yù sān gèng
宿
On the sand, egrets sleep, peacefully curled together,
shā tóu sù lù lián quán jìng
Behind the boat I hear the splash of jumping fish.
chuán wěi tiào yú bō lá míng

There are no comments yet for this text.

You need to log in to leave a comment.