How can a deep love seem deep love,
duō qíng què shì zǒng wú qíng ,
How can it smile, at a farewell feast?
wéi jué zūn qián xiào bù chéng 。
Even the candle, feeling our sadness,
là zhú yǒu xīn hái xī bié ,
Weeps, as we do, all night long.
tì rén chuí lèi dào tiān míng 。

There are no comments yet for this text.

You need to log in to leave a comment.