There is only one Carved-Cloud, exquisite always-
wèi yǒu yún píng wú xiàn jiāo ,
Yet she dreads the spring, blowing cold in the palace,
fèng chéng hán jǐn pà chūn xiāo 。
婿
When her husband, a Knight of the Golden Tortoise,
wú duān jià dé jīn guī xù ,
Will leave her sweet bed, to be early at court.
gū fù xiāng qīn shì zǎo cháo 。

There are no comments yet for this text.

You need to log in to leave a comment.