When gaily the Emperor toured the south
chéng xìng nán yóu bù jiè yán ,
Contrary to every warning,
jiǔ zhòng shuí shěng jiàn shū hán 。
His whole empire cut brocades,
chūn fēng jǔ guó cái gōng jǐn ,
Half for wheel-guards, half for sails.
bàn zuò zhàng ní bàn zuò fān 。

There are no comments yet for this text.

You need to log in to leave a comment.