I go in a dream to the house of Xie
bié mèng yī yī dào xiè jiā ,
Through a zigzag porch with arching rails
xiǎo láng huí hé qū lán xié 。
To a court where the spring moon lights for ever
duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè ,
Phantom flowers and a single figure.
yóu wèi lí rén zhào luò huā 。

There are no comments yet for this text.

You need to log in to leave a comment.